فرم ارسال تمرین

ارسال تمرین

فرم ارسال تمرین

برای ارسال تمرین های خود از این فرم استفاده کنید
نام |ضروری
آدرس
آیا در حال حاضر هنرجوی پرشین انیمیشن هستید؟ضروری
تمرین شما مربوط به کدام نرم افزار می باشد
تمرین شما در چه سطجی است ؟ضروری
این بخش برای کارشناسان ارزیاب کمک خواهد کرد
سطح دسترسی شما.ضروری
این بخش برای کارشناسان ارزیاب کمک خواهد کرد
تکمیل این بخش برای کارشناس ما برای ارزیابی کمک خواهد کرد
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, zip, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
    هر کدام از فایل ها کمتر از 2 مگ باشد
    تیک ارسال.ضروری