فیلم های آموزشی مایا 2023

عناوین آموزشی نرم افزار Maya

تیم آموزشی تشکیل شده از زبده ترین اساتید

با ما همیشه در اوج باشید

فیلم های آموزش نرم افزار مایا | شروع کار با مایا

ویدئوی شماره 1

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی شماره دو

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی شماره 3

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی اول

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی اول

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی اول

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی شماره 1

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی شماره دو

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی شماره 3

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی اول

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی اول

416تعداد ویدیوها: 6

ویدئوی اول

416تعداد ویدیوها: 6

فیلم های آموزشی نرم افزار مایا | آموزش مدل سازی در مایا

ویدئوی شماره 1

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی شماره 1

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی اول

1تعداد ویدیوها: 5

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 5

فیلم های آموزش نرم افزار مایا | آموزش رندرینگ در مایا

ویدئوی شماره 1

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 1

1تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

1تعداد ویدیوها: 7

فیلم های آموزش نرم افزار مایا | آموزش داینامیک در مایا

ویدئوی شماره 1

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

1تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 1

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

فیلم های آموزش نرم افزار مایا | آموزش متحرک سازی در مایا

ویدئوی شماره 1

1تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 1

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره دو

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی شماره 3

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

ویدئوی اول

تعداد ویدیوها: 7

همین حالا فرم ثبت نام را پر کن !

autodeskmaya-2023

آموزش نرم افزار مایا

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار مایا 2023

دوره های آموزشی مرتبط

5% -
دوره آموزش انیمیشن پایپلاین

حفاظت شده: دوره آموزش انیمیشن پایپلاین

0
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان