توجه : دراین قسمت می توانید اطلاعات خود ، همچنین سوابق کاریتان را برای مجموعه پرشین انیمیشن ارسال کنید و با این کار یک نسخه از رزومه ای که قابل به روز رسانی نیز می باشد در اختیار مجموعه و در صورت درخواست نیروی کار به کافرما ارائه داده شود. با پر کردن این قسمت کمک میکنید تا به بازار کار وارد شوید.